Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer Siemwork en een Opdrachtgever.

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Siemwork zijn aanvaard.

1.3 In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Siemwork en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.6 Indien Siemwork niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Siemwork in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht

2.2 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

2.3 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Siemwork voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Siemwork als juist worden aangemerkt.

2.4 Siemwork kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever rederlijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Een samengestelde prijsopgave veplicht Siemwork niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Een overeenkomst tussen Siemwork en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Siemwork en de Opdrachtgever ondertekende offerte of overeenkomst door Siemwork retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Siemwork op (mondeling) verzoek van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Siemwork vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Siemwork is ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van et honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Siemwork heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien Siemwork derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Siemwork zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Siemwork aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Siemwork worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan Siemwork zijn verstrekt, heeft Siemwork het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gehanteerde tarief aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet juist of onvolledig wordt verstrekt, is Siemwork niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

5.4 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Siemwork ter beschikking heeft gesteld.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Siemwork de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals overeengekomen in de Overeenkomst, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 AIs voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, mits Opdrachtnemer dit schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen op te schorten of achterwege te laten. Siemwork dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Siemwork zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Siemwork Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Siemwork daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Siemwork een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

8.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

8.2 Siemwork is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Siemwork ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Siemwork kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Siemwork kan worden gevergd.

8.3 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Siemwork gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Siemwork op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Siemwork de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.5 Indien Siemwork op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling

8.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Siemwork gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10van deze voorwaarden anders is bepaald.

8.8 Indien Siemwork niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

8.9 Is Siemwork toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Siemwork zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Siemwork zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

8.10 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in onderstaande gevallen. Partijen zijn in de hieronder genoemde gevallen tegenover elkaar nimmer gehouden enige schadevergoeding te voldoen.

  1. faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de Opdrachtgever of Siemwork
  2. staking van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever of Siemwork
  3. verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever of Siemwork
  4. overlijden van de opdrachtnemer (Simone Francooijs)
  5. ziekte van de Opdrachtnemer (Simone Francooijs), langer dan 5 werkdagen

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Geheimhouding en Privacy

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Overtreding van deze verplichting is voor de gedupeerde (Siemwork of Opdrachtgever) een geldige reden voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

9.3 De persoonlijke gegevens die Siemwork via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel Siemwork houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Siemwork.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Siemwork de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Siemwork slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Siemwork aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Siemwork is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Siemwork is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 Siemwork is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer van deze overeenkomst,
uitgezonderd overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

11.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde dat is overeengekomen voor de betreffende opdracht.

11.5 Siemwork is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letselschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan, daaronder begrepen.

11.6 Siemwork sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Siemwork bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Siemwork of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Betaling en Incasso

12.1 Opdrachtgever dient de facturen van Siemwork binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Siemwork is gerechtigd om periodiek te factureren.

12.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

12.3 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.4 Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Siemwork zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

12.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Siemwork gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Siemwork om schadevergoeding te vorderen.

12.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Siemwork verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-

12.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Siemwork en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Siemwork onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.8 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Siemwork is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Siemwork geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Siemwork niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Siemwork heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Siemwork haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Siemwork kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4 Voorzoveel Siemwork ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Siemwork gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13.5 In geval van overmacht zal Siemwork zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Siemwork verboden om de door Siemwork verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

14.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Siemwork.

Artikel 15. Vrijwaring

15.1 Siemwork zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Siemwork jegens Opdrachtgever is.

15.2 Opdrachtgever vrijwaart Siemwork tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Siemwork bedingen.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Siemwork volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Siemwork door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

15.4 Indien Siemwork door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Siemwork zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Siemwork, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Siemwork en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16. Annulering

16.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Siemwork anders is overeengekomen.

Annulering Incompany Opdracht

16.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training 

  1. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
  2. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
  3. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
  4. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten. 

16.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Siemwork ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail. 

Annulering Open inschrijving 

16.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Siemwork bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten of webinars. 

16.3.2. Siemwork behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Siemwork, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag. 

16.3.3 Siemwork heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

16.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 

16.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Siemwork, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 

16.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Siemwork bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Siemwork. 

16.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen. 

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies. 

16.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

16.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 16.3.4 en 16.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Siemwork aanleiding is om anderszins over een te komen.

Annulering online programma 

16.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Siemwork zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Siemwork, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Siemwork het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2 Elke opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Siemwork en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Siemwork
Simone Francooijs
Alicantestraat 19
6663 NN Lent
siemworkmail@gmail.com
Kvk: 74879162